Kỳ Nam Điếu®: 1kg Kỳ chìm nước, siêu điếu vĩ đại nhất của các nghệ nhân VHĐC®

    16.000.000.000