Khổng Minh Điếu®: Sinh ra để thành huyền thoại, 30cm kéo dài thành 60cm

    5.000.000