Indochine®️ Pipe: Gỗ trắc đỏ đen, Điếu cày Đông Dương®️chạm hoạ tiết đồng mây cổ, 22cm kéo dài 36cm

3.000.000